Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu www.polpak.com.pl

I.                     Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, polegających na wprowadzeniu możliwości przedłużenia gwarancji za pośrednictwem serwisu internetowego www.polpak.com.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”) przez POLPAK POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Powstańców Śląskich 106D/203, 01-466 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000066055, NIP: 5251558506, REGON: 012292542, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł, zwana dalej ,,Usługodawcą”.

2.       Kontakt z serwisem www.polpak.com.pl możliwy jest w drodze:
                              - telefonicznej, pod numerem kontaktowym:  (22) 353-14-14,
                              - adres e-mail: biuro@polpak.com.pl

3.       Serwis www.polpak.com.pl umożliwia Usługobiorcom zapoznawanie się z informacjami poprzez przeglądanie treści dostępnych w Serwisie, w tym w szczególności z listą produktów i marek Usługodawcy oraz listą dealerów współpracujących z Usługodawcą, a Klientom dodatkowo przedłużenie gwarancji na zakupiony produkt dodatkowo o okres 36 miesięcy.

4.       Udostępnienie regulaminu

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.polpak.com.pl, w sposób umożliwiający Usługobiorcy jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

5.       Odpłatność usługi

Usługi świadczone w ramach Serwisu są nieodpłatne.

6.       Zagrożenia

Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Usługobiorca powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 

II.                   Definicje

Poniżej wskazanym określeniom nadano następujące znaczenie:

1.       Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.polpak.com.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Usługobiorcy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

2.       Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

3.       Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

4.       Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

5.       Klient – podmiot, który dokonał zakupu produktów pochodzących z oficjalnej dystrybucji Usługodawcy, chcący skorzystać z usługi przedłużenia gwarancji o dodatkowy okres 36 miesięcy,

6.       Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

7.       Umowa – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;

8.       Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

9.       Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10.    Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

11.    Regulamin – niniejszy dokument.

 

III.                 Zasady korzystania

1.       z możliwości przedłużenia gwarancji o dodatkowy czas wskazany na stronie internetowej:

1.1. Klient korzystając z Usługi przedłużenia gwarancji może przedłużyć gwarancję na zakupiony produkt o dodatkowy okres 36 miesięcy poprzez wybranie odpowiedniego produktu z listy produktów, których przedłużenie gwarancji dotyczy,

2.       z możliwości zgłoszenia do naprawy produktu na warunkach wskazanych na stronie internetowej:

2.1. Klient korzystając z Usługi zgłoszenia do naprawy może zgłosić naprawę zakupionego produktu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej,

3.       z pozostałych funkcjonalności Serwisu:

3.1. Za pomocą strony internetowej www.polpak.com.pl Usługobiorca może:

a.       zapoznać się z informacjami dostępnymi w Serwisie internetowym,

b.       zapoznać się z listą marek  Usługodawcy,

c.       zapoznać się z listą dealerów oferujących marki Usługodawcy;

d.       pobrać Treści cyfrowe w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, które są elementem niezbędnym towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu – sklep.polpak.com.pl

3.       Do skorzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych powyżej, konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

a.       przeglądarka Firefox, Chrome, Opera, Safari,

b.       aktywny adres poczty elektronicznej,

c.        połączenie z siecią Internet,

d.       włączona obsługa Javascript.

 

IV.                 Reklamacje, zapytania, uwagi

1.       Usługobiorca zgłasza zapytania, uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu, jak również reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przy pomocy adresu korespondencyjnego: Polpak Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 331 A, 05-816 Reguły k/Warszawy lub adresu poczty elektronicznej:biuro@polpak.com.pl

2.       Zapytania, uwagi, reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, kontaktowy adres poczty elektronicznej, jak również dokładny powód i opis reklamacji.

3.       Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Usługobiorcy o wynikach przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego, na podany adres kontaktowy Usługobiorcy.

4.       Termin na ustosunkowanie się do reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia.

 

V.                   Obowiązki Usługobiorcy

1.       Usługobiorca korzystający z Serwisu powinien zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego zapisów.

2.       Usługobiorca obowiązany jest do dokładnego zapoznania się z warunkami gwarancji.

3.       Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

VI.                 Prawo odstąpienia

1.       Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.       Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.       Termin 14-dniowy liczy się od dnia jej zawarcia.

4.       Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5.       Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

6.       Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy zostały wskazane w art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy o prawach konsumenta.

 

VII.               Ochrona danych osobowych

Podane przez Usługobiorcę dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności, która stanowi Załącznik do Regulaminu.

 

VIII.             Postanowienia końcowe

1.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

2.       Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy, reklamacji oraz zmian w Regulaminie, o których mowa w ppkt 6 poniżej, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3.       W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu, Strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

4.       W razie niemożliwości dojścia do porozumienia, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5.       W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany powyżej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługodawcę.

6.       Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem, zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do Konsumentów nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.

7.       Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Usługobiorców.

Załączniki i formularze do pobrania
Wzór odstąpienia od umowy świadczenia usług - załącznik nr 1
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy świadczenia usług
Formularz reklamacji usługi
Polityka prywatności - załącznik

x